Algemene voorwaarden

Download de Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden LeaseMediator

Inhoud

 1. Over deze Algemene Voorwaarden
  • Opmerkingen vooraf
  • Wijzigingen in uw gegevens of onze voorwaarden
  • Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens
 2. Overeenkomst LeaseMediator en overeenkomst leasemaatschappij
  • Advertentiekosten
  • Overdragen van het leasecontract
 3. Voorwaarden nieuwe overeenkomst
  • Voorwaarden nieuw leasecontract
 4. Overdracht leaseauto
 5. Vergoedingen
 6. Betalen
 7. Afhandeling oude leasecontract
 8. Aansprakelijkheid LeaseMediator

1. Over deze Algemene Voorwaarden

Opmerkingen vooraf

 1. Op alle overeenkomsten met LeaseMediator voor de bemiddeling bij het overzetten van uw leasecontract naar een derde, zijn deze algemene voorwaarden van toepassing.

  In deze algemene voorwaarden hebben we alle afspraken die horen bij die overeenkomst op een rij gezet. Zo weet u wat u van ons kunt verwachten en wij van u.

  In deze voorwaarden hebben we het over ‘u’ en over ‘ons’. Met ‘u’ of ‘uw’ bedoelen we de (rechts)persoon die de overeenkomt met ons aangaat. Met ‘wij’, ‘we’ en ‘ons’ bedoelen we: LeaseMediator, de organisatie waarmee u de overeenkomst sluit. LeaseMediator is de eenmanszaak van de heer N. Ottevanger, gevestigd te (Postbus 23, 2840 AA) Moordrecht en ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel met no. 82033579.

  Daarnaast spreken we over ‘auto’. Hiermee bedoelen we het voertuig in het leasecontract die door bemiddeling van LeaseMediator op de website/mobiele applicatie ter overname wordt aangeboden. Dit kan bijvoorbeeld een bestelauto of personenauto zijn.

  Met derde bedoelen we de (rechts)persoon die de auto onder het nieuwe leasecontract zal overnemen .
 1. Deze algemene voorwaarden horen bij de overeenkomst welke u sluit bij het overnemen van een leasecontract met bemiddeling van LeaseMediator.

  Eventuele aanvullende afspraken op de overeenkomst of deze algemene voorwaarden worden vastgelegd in een addendum op de bestaande overeenkomst of specifiek benoemd in de overeenkomst met LeaseMediator en gaan altijd voor deze algemene voorwaarden.
 1. Samen de overeenkomst ondertekenen? Samen verantwoordelijk. Tekent u met meerdere (rechts)personen de overeenkomst, dan bent u ieder hoofdelijk verantwoordelijk voor nakoming van de gemaakte afspraken zoals het betalen van de verschuldigde fee aan LeaseMediator, de advertentiekosten, de kosten voor het opnieuw rijklaar maken  van uw leaseauto en voor het mogelijk betalen van “sponsering”-kosten aan de derde die uw leasecontract gaat overnemen. Hoofdelijk verantwoordelijk betekent dat we ieder van de ondertekenaars kunnen afzonderlijk aanspreken voor de nakoming van de verplichtingen onder deze overeenkomst.
 1. Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. Zijn wij het niet eens met elkaar? En komen we er samen niet uit? Dan is een rechter binnen het arrondissement van de Rechtbank Den Haag of Rotterdam exclusief bevoegd om een beslissing te nemen.

Wijzigingen in uw gegevens of onze voorwaarden

 1. Verandert er iets in uw gegevens, zoals uw adres, e-mailadres, of de naam of rechtsvorm van uw onderneming? Laat ons dat zo snel mogelijk per email weten via het adres info@leasemediator.nl. Want alleen dan kunnen we u goed van dienst zijn. Gelieve uw wijziging vooraf uiterlijk binnen 14 dagen aan ons door te geven.
 1. Wij mogen deze algemene voorwaarden tussentijds wijzigen of aanvullen.Als we iets wijzigen of aanvullen, dan laten we u dat zo snel mogelijk weten. De nieuwe algemene voorwaarden kunt u dan downloaden vanaf onze website.
 1. Als u het eens bent met de wijzigingen, hoeft u verder niets te doen. De nieuwe afspraken gelden dan vanaf 14 dagen nadat we u op de hoogte hebben gesteld. Bent u het niet eens met onze wijziging? Geef dat dan binnen 14 dagen per e-mail aan ons door. Wij hebben dat het recht de overeenkomst met u te beëindigen zonder verplichting tot schadevergoeding. Indien wij de overeenkomst in stand laten, blijven de bestaande algemene voorwaarden gelden op overeenkomsten die zijn gesloten voordat wij onze algemene voorwaarden hebben gewijzigd. Wijzigingen die voortvloeiende uit gewijzigde wetgeving, zullen wel direct in werking treden.

Vertrouwelijkheid en persoonsgegevens

 1. We vragen u om vertrouwelijke (persoonlijke) gegevens. Daar gaan wij zorgvuldig mee om. Om u goed van dienst te kunnen zijn, hebben wij (vertrouwelijke) informatie en persoonlijke gegevens van u nodig. Denk daarbij aan uw NAW-gegevens, e-mailadres of telefoonnummer. Ook vragen wij u om inzage te geven in uw huidig leasecontract en de afkoopkosten van uw leasecontract. Zonder deze informatie kunnen wij de overeenkomst niet uitvoeren,  Wij verwerken alle persoonsgegevens in overeenstemming met  de toepasselijke privacywetgeving zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming. U kunt hierover meer lezen in ons privacy beleid op onze website en dit privacy beleid kan van tijd tot tijd worden geactualiseerd.

2. Overeenkomst LeaseMediator en overeenkomst leasemaatschappij

 1. Voor elke auto met leasecontract die u via ons ter overname aan een derde wil aanbieden, sluit u bij een geslaagde bemiddeling een aparte overeenkomst met LeaseMediator. Daarin staat specifieke informatie over de kenmerken van de auto welke u doorzet naar een derde. Bijvoorbeeld om wat voor soort auto het gaat en wanneer het contract ingaat voor de derde. Het leasecontract zal overgezet worden door uw leasemaatschappij. De auto en het leasecontract blijven ook eigendom van de betreffende leasemaatschappij.
 1. Het leasecontract bij de leasemaatschappij loopt vanaf het moment dat u de auto ontvangt, tot de einddatum van het leasecontract die de leasemaatschappij met u heeft afgesproken na overname. Het contract eindigt dan zoals omschreven in uw contractuele overeenkomst met de betreffende leasemaatschappij.

  Als het contract afloopt neemt u met de leasemaatschappij contact op over een eventuele verlenging. Zij zullen u dan laten weten of dit kan en tegen welke voorwaarden. LeaseMediator kan u hierin alleen  vrijblijvend adviseren en u sluit zelf de contractverlenging; u bent daarvoor ook zelf verantwoordelijk. LeaseMediator is geen partij bij de overeenkomst tussen u en de leasemaatschappij.

  LeaseMediator kan alleen succesvol voor u bemiddelen indien de derde door de betreffende leasemaatschappij wordt geaccepteerd. LeaseMediator draagt daarvoor geen enkele verantwoordelijkheid. Let op dat een leasecontract tot een registratie bij het Bureau Krediet Registratie (BKR) kan leiden. Dit is bijvoorbeeld het geval indien u als V.O.F., eenmanszaak of particulier het leasecontract sluit. Ook in geval van wanbetaling kan dit leiden tot registratie bij het BKR. De leasemaatschappij kan bij het Bureau Krediet Registratie nagaan of u reeds een krediet geregistreerd hebt
 1. Voor alle operationele zaken van uw leasecontract gelden de toepasselijke overeenkomst en voorwaarden van uw leasemaatschappij. De algemene voorwaarden van LeaseMediator zijn alleen van toepassing op de door LeaseMediator gesloten overeenkomsten.
 1. LeaseMediator is niet verantwoordelijk voor het op juiste wijze verzekeren van uw leaseauto. Wij kunnen u hierin vrijblijvend adviseren en accepteren geen enkele aansprakelijkheid.
 • We kunnen uw overeenkomst per direct schriftelijk beëindigen in onder andere de volgende situaties:
 • U komt ondanks één of meerdere aanmaningen één of meerdere van uw verplichtingen onder de overeenkomst niet na, of
 • U vraagt (via de rechter) om uitstel van betaling. Of u biedt zelf een minnelijk of gerechtelijk akkoord aan. Dat betekent: u stelt zelf een schuldregeling voor aan de schuldeisers, of u komt tot een overeenkomst in de rechtbank, nog voordat de rechter de uitspraak heeft gedaan, of
 • U doet een verzoek tot faillietverklaring of tot toelating tot de Wet Schuldsanering Natuurlijke Personen of u wordt failliet verklaard of u bent toegelaten tot de Wsnp, of
 • Er wordt beslag gelegd op uw vermogen of op de auto waar de overeenkomst op ziet (in welke vorm dan ook), of
 • U vestigt zich in het buiteland, verkoopt (onderdelen van) uw bedrijf, legt het stil of beëindigt het; of
 • De leasemaatschappij beëindigt de overeenkomst met u:
 • U ons opzettelijk onjuist geïnformeerd over informatie die wij nodig hebben om de overeenkomst met u te kunnen sluiten; .
 • Na onderzoek ontdekken wij dat uw naam op de sanctielijst van de Sanctiewet staat.
 1. Als de leasemaatschappij uw overeenkomst heeft beëindigd en wij uw bemiddeling succesvol afgerond  hebben, dan zijn daar vergoedingen aan verbonden.

  Het gaat om de volgende vergoedingen:
 • Bemiddeling private leasecontract                                                             – € 250,- incl.BTW
 • Bemiddeling zakelijk leasecontract – consumentenprijs < € 45.000,-       – € 350,- excl. BTW
 • Bemiddeling zakelijk leasecontract – consumentenprijs > € 45.000,-       – € 550,- excl. BTW
 • De kosten die wij moeten maken om de overeenkomst te bemiddelen of kosten voor de schade die wij door het beëindigen van uw overeenkomst hebben. Bijvoorbeeld geplande schouwing, reiniging, transport en bemiddeling door LeaseMediator.

Advertentiekosten / duur

U kunt door het voldoen van de advertentiekosten zoals beschreven bij het kopje vergoedingen op onze website gebruik maken van de advertentie mogelijkheid op de website. Uw advertentie wordt beheerd door LeaseMediator en deze zal ook alle nodige aanpassingen doorvoeren en uw advertentie beheren. Wanneer u geen gebruik meer wilt maken van de mogelijkheid om uw leasecontract aan te bieden kunt u dit kenbaar maken door een email te sturen naar info@leasemediator.nl

Overdragen van het leasecontract

 1. U kunt, als u dat wilt, uw leasecontract aan een derde overdragen via LeaseMediator met toestemming van (uw) leasemaatschappij. Neem contact op met uw lease maatschappij voor de voorwaarden en kosten verbonden aan contractoverneming.

3. Voorwaarden nieuwe overeenkomst

Voorwaarden nieuw leasecontract

 1. Bij het overnemen van een bestaand leasecontract heeft u het recht om de voorwaarden van uw leasecontract te upgraden of aan te passen, denkt u daarbij aan de volgende zaken:
 • Jaarkilometrage
 • Resterende looptijd
 • Inzittende verzekeringen ( POI of SVI )
 • Vervangend vervoer
 • Winterbanden
 • Hulpverlening
 • Hoogte eigen risico
 • Soort brandstofpas
 • Laadpaal
 • Opname extra accessoires zoals trekhaak, etc.
 • Etc.

U mag reclame, belettering of andere uitrusting voor uw bedrijf of persoonlijke doeleinden op de auto l enkel na voorafgaande schriftelijke toestemming van de betreffende leasemaatschappij aanbrengen. Kosten die hiermee verband houden betaalt u zelf. Houd er rekening mee dat de leasemaatschappij kosten zal rekenen voor het verwijderen van belettering of andere uitrusting.

 1. LeaseMediator is bij haar bemiddeling gebonden aan de voorwaarden van de leasemaatschappij voor oversluiten van een bestaand leasecontract. LeaseMediator accepteert geen aansprakelijkheid indien aan bepaalde voorwaarden niet voldaan kan worden door ons of de betreffende leasemaatschappij.
 1. Wordt de auto tijdens het bemiddelingstraject in beslag genomen (vanwege bijvoorbeeld te hard rijden of een andere overtreding), dan bent u verplicht om ons en de overnemende derde de daarmee gepaard gaande schade en (juridische) kosten te vergoeden. Daaronder valt onder meer de redelijke kosten voor het huren van een auto door de derde vanwege het niet beschikbaar zijn van de leaseauto.
 1. Als de politie of een deurwaarder de auto in beslag wil nemen of daar een aankondiging van doet, dan laat u ons dat weten. Ook maakt u duidelijk dat u niet de eigenaar van de auto bent maar de betreffende leasemaatschappij en er een overeenkomst is met de overnemende (rechts)persoon. Als dat nodig is, treft u zelf maatregelen. Misschien moeten wij ook maatregelen nemen, bijvoorbeeld om onze rechten en die van de overnemende derde te beschermen. Voor deze kosten houden wij u aansprakelijk. Heeft u een andere partij gevonden na het sluiten van de overeenkomst dan blijven uw verplichtingen uit deze overeenkomst gelden.

4. Overdracht Leaseauto

 1. LeaseMediator zal zorgen dat de overdracht van de auto die door onze partners begeleid zal worden. De overnemende partij is daarmee niet verantwoordelijk om een eventuele schouwing, reiniging of het transport van de auto in te plannen bij de overname van het contract. De rol van LeaseMediator is het faciliteren van de betreffende mogelijkheden en het inplannen van de gewenste afspraken. LeaseMediator kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor de staat waarin de auto wordt overgedragen echter heeft zij wel een bemiddelende rol.  U bent zelf verantwoordelijk om bij uw leasemaatschappij na te gaan welke voorwaarden worden gehanteerd. LeaseMediator zal een schouwing en een reiniging plannen via haar partners waardoor een duidelijk beeld ontstaat van de staat van de leaseauto.  

  Als de auto gereed is, maakt de partner van LeaseMediator met u een afleverafspraak tevens de startdatum van het leasecontract. Als het voor u niet mogelijk is de auto binnen 7 dagen na de afgesproken datum voor aflevering in ontvangst te nemen, dan zal het leasecontract voor de overnemende derde vanaf de laatste dag in gaan. De latende (rechts)persoon is tot de datum van overdracht verantwoordelijk voor de betaling van de leasekosten en mogelijke additionele kosten vanuit de leasemaatschappij.

Schouwing reiniging & transport

LeaseMediator werkt met partners voor het uitvoeren van de schouwing, reiniging en het  transport en hierin zal LeaseMediator een coördinerende functie hebben. Bij klachten en/of opmerkingen zal LeaseMediator in contact treden met haar leveranciers en hiervoor een passende oplossing proberen te zoeken. LeaseMediator is niet verantwoordelijk voor de diensten zoals verleend door haar partners. De latende (rechts)persoon is verplicht om te melden of er in de auto gerookt is en/of mogelijk huisdieren zijn vervoerd. Als men hierin in gebreke blijft mag dit een reden zijn om de overeenkomst te ontbinden of de (meer)kosten van de reiniging door te belasten naar de latende (rechts)persoon.  

We zorgen voor een goede overdracht aan de (rechts)persoon. Dit doen wij op de volgende manier:

 • We laten de derde het afleverformulier ondertekenen. Daarmee bevestigt hij dat de partner van LeaseMediator de leaseauto heeft afgeleverd. Hiermee verklaart de overnemende derde dat de auto geaccepteerd is en in gebruik heeft genomen.
 • Het kan zijn dat de auto later wordt afgeleverd dan u en wij zouden willen. We doen er alles aan om de auto alsnog zo snel mogelijk te laten afleveren maar zijn nimmer  aansprakelijk voor latere levering.
 • Op het moment dat een gemaakte afspraak voor schouwing niet tijdig wordt geannuleerd ( 48 uur van te voren ) heeft LeaseMediator het recht om de kosten hiervan door te belasten aan latende(rechts)persoon welke zij doorbelast krijgt vanuit haar leverancier.

Staat leaseauto bij overdracht

LeaseMediator verwacht van de latende (rechts)persoon dat zij als goed huisvader met de auto zijn omgegaan, dat de auto tijdig zijn onderhoudsbeurten heeft gehad, dat de auto met een volle tank / accu wordt aangeboden en dat de auto schadevrij wordt overgedragen aan de overnemende partij. De kilometerstand bij overname zal moeten overeenkomen met de kilometerstand bij levering. Mocht dit onverhoopt niet het geval zijn dan heeft de leasemaatschappij het recht om de schade en kosten die daarmee verband houden alsnog in rekening te brengen bij de latende (rechts)persoon. Hierop zal de start kilometerstand voor de overnemende derde worden gecorrigeerd.

 1. De schouwing van het voertuig zal altijd voor de overdracht van de leaseauto en het leasecontract plaatsvinden en gebeurd op initiatief van de overnemende derde. In een schouwingsrapport staan minimaal de volgende zaken vermeld:
 • Kenteken
 • Kilometerstand
 • Eventuele schade(s)
 • Ondertekend formulier door latende (rechts)persoon

LeaseMediator zorgt in overleg met u en met de leasemaatschappij om de auto schadevrij en gereinigd op locatie te laten leveren. De leasemaatschappij heeft het recht om te werken met voorkeur partners met betrekking tot het repareren van de schades, onderhoud, reparatie en banden. LeaseMediator heeft hierin een coördinerende rol en is niet aansprakelijk voor mogelijk klachten of schade ontstaan tijdens dit proces.

 1. De reiniging van het voertuig zal altijd voor de overdracht van de leaseauto en het leasecontract plaatsvinden en gebeurd op initiatief van de overnemende derde. De reiniging zal bestaan uit het grondig reinigen van het interieur -en exterieur. Mogelijk dat door roken en/of het vervoer van huisdieren door de partner van LeaseMediator extra kosten worden gemaakt, deze kunnen in overleg worden doorbelast naar de latende (rechts)persoon welke hiervan melding had moeten maken bij plaatsen leaseauto op LeaseMediator.nl. Mogelijke schades dienen door de latende (rechts)persoon te zijn gemeld bij de leasemaatschappij en anders alsnog per direct gemeld te worden. Schades welke ontstaan tijdens van transport latende partij naar overnemende derde zijn verzekerd via onze partner tot aan een eigen risico van € 500,- per schadegeval.
 1. Op het moment van overdracht zal de partner van LeaseMediator de volgende zaken overdragen:
 • Kentekenbewijs
 • Twee sleutels
 • Mogelijke (laadkabels) bij elektrische auto
 • Service instructieboekje (over het gebruik en onderhoud van de auto )leaseauto
 • Locatie winterbanden ( mits opgenomen in contract )

Er zal een bij overdracht een getekende overdracht -of ingebruikname formulier worden getekend waarbij de latende (rechts)persoon tekent voor de overdracht van de leaseauto en de derde tekent voor het in ontvangst nemen van de leaseauto. Op dit formulier staan de volgende zaken vermeld:

 • Kenteken
 • Kilometerstand
 • Eventuele schade(s)
 • Datum overdracht

Wanneer er tussen het schouwingsrapport en de aflevering alsnog een schade is ontstaan dient de overnemende (rechts)persoon de schade direct aan te melden na ontvangst leaseauto zodat nog kan worden opgenomen in de leasecontract van de latende partij.

Inleverschade aan de leaseauto

LeaseMediator accepteert geen aansprakelijkheid voor de geleden schade, de kosten voor het herstel van de schade of het ontbreken van bescheiden.

Elke leasemaatschappij heeft een inleverprocedure met betrekking tot welke schade(s) vallen onder gebruikersschade en welke schade(s) vallen onder schuldschade. Raadpleeg daarom altijd de website of het inleverproces van de betreffende leasemaatschappij zodat u nimmer een eigen risico, restwaarde vermindering, of andere kosten doorbelast krijgt bij inlevering van de leaseauto.

Als u ervoor heeft gekozen de auto zelf te verzekeren dan zal de leasemaatschappij het volledige schadebedrag bij u in rekening brengen.

5. Vergoedingen

 1. U betaalt voor de overdracht van de leaseauto, de factuur voor bemiddeling aan LeaseMediator. De overdracht kan pas plaatsvinden wanneer deze factuur is voldaan aan LeaseMediator. De factuur bestaat uit de kosten voor bemiddeling, schouwing, reiniging -en transportkosten en mogelijke bijkomende kosten welke in overleg met de latende (rechts)persoon zijn overeengekomen. Op deze factuur zullen de advertentie kosten  voor het activeren van uw advertentie in mindering worden gebracht.
 1. Als er een “sponsering” met de overnemende (rechts)persoon is afgesproken dan dient deze voor overdracht door latende (rechts)persoon voldaan te zijn aan LeaseMediator op basis van de factuur welke LeaseMediator heeft verzonden. LeaseMediator zal daaropvolgend de “sponsering” overmaken op het gewenste bankrekeningnummer van de overnemende derde.  Een sponsering is een investering welke de latende partij doet om het interessanter te maken om een contract over te kopen. Dit kan interessant zijn wanneer de afkoopkosten van de betreffende leasemaatschappij hoog zijn, als er een groot aanbod is van vergelijkbare auto’s of als er nog weinig animo is geweest voor het overnemen van uw leaseauto.
 1. Bij het plaatsen van uw advertentie zal er direct een bedrag  betaald moeten worden welke geldig is voor het plaatsen van uw advertentie. Wanneer de advertentie op uw verzoek wordt verwijderd echter er geen overname tot stand is gekomen zal er geen restitutie van dit bedrag volgen.

6. Betalen

 1. Betaling van onze facturen geschiedt voor de overdracht van de leaseauto / het leasecontract. Indien sprak is van openstaande facturen op de overdrachtsdatum mogen wij die overdracht opschorten zonder aansprakelijk te zijn voor de vertraging. Alle facturen ontvangt u via e-mail. Als dat niet mogelijk is, sturen we de factuur per post. Alle facturen zijn voorzien van een betalingstermijn van 14 dagen binnen welke de factuur betaald dient te zijn; indien de beoogde overdracht echter voordien beoogd is, geldt de overdrachtsdatum. Betaal de factuur op tijd, vóór de vervaldatum en ruim voor de datum van overdracht. De factuur is in elk geval opeisbaar 14 dagen na de factuurdatum, of indien dit eerder is, de datum van overdracht. Indien sprake is van andere openstaande facturen zijn wij gerechtigd de nog komende kosten te factureren, die facturen zijn aanstonds opeisbaar.
 1. Let op: u kunt geen korting of uitstel van betaling krijgen. Ook niet als u de auto (tijdelijk) niet kunt overzetten.
 1. Bij niet-tijdige of onvolledige betaling binnen 14 dagen, dan wel de datum van overdracht, bent u automatisch in verzuim en kunnen wij aanspraak maken op wettelijke (handels)rente vanaf 30 dagen na de factuurdatum.
 1. Incassokosten zullen wij op u verhalen. Die kosten worden berekend met de percentages zoals dat beschreven in het “besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten”.
 1. Ook als een ander voor u de factuur betaalt, blijft u aansprakelijk voor de verplichtingen uit de overeenkomst.

7. Afhandeling oude leasecontract

 1. De leasemaatschappij zal met de latende (rechts)persoon een afrekening maken van het leasecontract tot aan de datum dat het leasecontract is overgezet naar de overnemende derde. Voor de voorwaarden en de wijze van afrekening kunt u de betreffende leasemaatschappij benaderen of hun website hiervoor raadplegen.
 1. U kunt zich voor de afrekening laten informeren door LeaseMediator met welke zaken u rekening dient te houden bij de afrekening van uw leasecontract. LeaseMediator heeft hierin alleen een adviserende rol en hieraan zijn geen extra kosten verbonden voor u.

8. Aansprakelijkheid LeaseMediator

 1. De aansprakelijkheid van LeaseMediator voor indirecte schade, gevolgschade, gederfde winst, schade voortvloeiende uit aanspraken van derden, schade wegens overschrijding van een termijn of zaakschade bestaande uit vernietiging, beschadiging of verlies van zaken is uitgesloten. Meer in het bijzonder is LeaseMediator niet aansprakelijk voor enig verlies of schade, dood, ziekte of lichamelijk letsel ontstaan uit hoofde van, door of in verband met de uitvoering van de bemiddeling en advisering door LeaseMediator, behoudens opzet en grove schuld aan de zijde van LeaseMediator.
 1. LeaseMediator is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat LeaseMediator bij de uitvoering van de overeenkomst is uitgegaan van aan ons verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij deze onjuistheid of onvolledigheid voor ons kenbaar was of behoorde te zijn.
 1. De totale aansprakelijkheid van LeaseMediator is beperkt tot maximaal de factuurwaarde ex BTW van de verleende diensten, dan wel het bedrag dat de aansprakelijkheidsverzekering van LeaseMediator in het betreffende geval aan ons uitkeert.
 1. Aansprakelijkheid van LeaseMediator ontstaat slechts indien wij binnen 30 dagen nadat u op de hoogte bent gekomen van de schade, deugdelijk en schriftelijk in gebreke zijn gesteld met daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en wij ook na die termijn in de nakoming van onze verplichtingen toerekenbaar tekort schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten.